റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക… 5000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും