കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക… ഓരോ വർഷവും 6000 രൂപ