റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക… അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്…