പുതിയ സന്തോഷ വാർത്ത… കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം ലഭിക്കും… ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ…