പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആനുകൂല്യം…