പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്… ഇൻഷുറൻസിന് ഒപ്പം നല്ലൊരു നിക്ഷേപം…