പിഎം കിസാൻ പുതിയ അറിയിപ്പ് വന്നു… ലഭിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യം ചെയ്യണം…