പേ ടി എം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ… ഇനി ഈടില്ലാതെ വായ്പ ലഭിക്കും…