പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക… രണ്ട് അറിയിപ്പുകൾ