പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി…!! പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത മാത്രം മതി…