വിലകൾ മാറി ഇനി നൽകേണ്ടത് ഈ രണ്ടു വിലകൾ… പാചകവാതക നിരക്ക് ഇങ്ങനെ…