ഒടിയൻ വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകി ബോളിവുഡ്… അഭിപ്രായം കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെ…