ഞാൻ മൂലം ചിലരെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നത്… എന്റെ വലിയ സന്തോഷം ആണ്