മുപ്പതിലധികം സംവിധായകർക്ക് ഡേറ്റ് നൽകി മമ്മൂട്ടി… രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെ