മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷൻ അറിയിപ്പുകൾ… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…