ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ… ലാലേട്ടന്റെ താങ്ങും തണലിലും ഇവർ സുരക്ഷിതർ…