മോഹൻലാൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ… നാഷണൽ ഫിലിം ആർക്കൈവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ് ഓഫ് ദി വീക്ക്‌