മെയ് മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ഇങ്ങനെ… ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകല്ലേ…