സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും..!!