ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ വീട്… ഒരു വീടിന് രണ്ട് ലക്ഷം വീതം…