ലൈഫ് മിഷനിൽ വീട് ലഭിക്കാത്തവർ ആണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം അറിയാതെ ഇരിക്കരുത്…