ലൈഫ് മിഷൻ പാർപ്പിട ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക…