ലൈഫ് മിഷൻ അപേക്ഷകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ