എപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽ ആണോ… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക പുതിയ ഉത്തരവ്…