കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ മാർഗ്ഗം എന്നാൽ ആ ഡോക്ടർ ചെയ്തത് കണ്ടോ

കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാനോ നോക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് വളരെയേറെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. കുട്ടി ജനിച്കുട്ടിയെ കണ്ടു ഉടൻതന്നെ ഡോക്ടർമാരും ഒന്ന് ഞെട്ടി അവർ ഉടൻതന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

   

ഈ വിവരം മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു.. കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാനായി 25 ലക്ഷം രൂപയോളം ആണ് അന്ന് ചിലവായത് എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ രൂപം മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ആകാൻ ഇനിയും പണം വേണ്ടി വരും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ ആ വളർച്ച കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനെയും എല്ലാം ബാധിച്ചിരുന്നു കുട്ടിക്ക് പലരിൽ നിന്നും.

കളിയാക്കലുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നും കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങളാണ് നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ആ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തതെന്താണ് കണ്ടോ. ഡോക്ടർമാരുടെ അസോസിയേഷൻ ആ കുട്ടിക്കുള്ള സഹായം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു.

തുടർന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ സർജറിയെല്ലാം സൗജന്യമായി അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തു മറ്റു ചികിത്സകളും ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ നന്നായി കാണാനും വിശ്വസിക്കാനും കഴിയും. വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.