ഹൃദയം നല്ല സിനിമ തന്നെ… എന്നാൽ ഹോമിന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹത പോലും ലഭിച്ചില്ല