ലാലേട്ടൻ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നോ… സഹ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിയും ചിരിയുമായി ലാലേട്ടൻ…