ഈ ശ്രം കാർഡ് എടുത്തവർക്ക് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും പെൻഷൻ…