കിസാൻ സമ്മാന നിധി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവാർത്ത ഈ കാര്യം അറിയൂ…