കിസാൻ തുക ലഭിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം താഴെ പറയുന്നു….