കിസാൻ സമ്മാന നിധി കർശന പരിശോധന… 6000 രൂപ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക…