കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി 2000 രൂപ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ… ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയുക…