കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 36 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…