കേരളത്തിലെ വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ തയ്യൽ മെഷീൻ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ…