കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു… ആധാറും അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതി..!!