കർഷകർക്ക് കേന്ദ്ര ത്തിന്റെ ആശ്വാസവാർത്ത… കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…