കാത്തിരുന്ന പുതിയ പദ്ധതി… അവസരങ്ങൾ ആരും പാഴാക്കരുത്…