ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇവർക്ക് തുല്യം ഇവർ മാത്രം…ആരാധകർ തന്നെ അതിശയിച്ചു!