അരിമ്പാറ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കളയാവുന്ന എളുപ്പ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഒരുവിധം ആളുകളിൽ മുഖത്തായാലും കഴുത്തിന് പുറത്ത് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അരിമ്പാറ വരുന്നതായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് പലർക്കും പല രീതിയില് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് മുഖത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

   

ചിലർക്ക് കൈകളിലും കാലുകളിലും കഴുത്തിന് പുറത്ത് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചു കളയാനോ ഒന്നും തന്നെ പാടുള്ളതല്ല അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് വേദന തുടർന്ന് വളരെ പ്രശ്നം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . ഇതിന് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില എളുപ്പവഴികളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ആദ്യമായി നമ്മുടെ കൈകളിലെ രംഗം മുഖത്ത് ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ അരിമ്പാറ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മുടിയുടെ ചെറിയൊരു മുടി സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ മുടി ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ആ മുടിക്ക് ഇത്തിരി നീട്ടം കൂടുതലായ കാരണം നമുക്ക് സുഖകരം ആയിട്ട് ആരും പാറയിലെ കെട്ടിയിടാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും.

അതേപോലെതന്നെ ഈ അരിമ്പാറയിലെ കെട്ടിയിട്ടതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഊരി പോരാട്ട പാടുള്ളതല്ല പരമാവധി നമുക്ക് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുളിക്കുമ്പോഴായാലും അഴിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.