ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ

ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അതായത് ജൂസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേപോലെതന്നെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ളു എന്നൊക്കെ എന്നാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ സത്യാവസ്ഥ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാരണം ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ .

   

ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞപോലെ ജൂതമായാലും പഴത്തിന്റെ സത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോസിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നാരുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് .

എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്യൂസിന്റെ ഈ ഒരു ജ്യൂസിന്റെ നാരുകൾ ഒക്കെ എടുത്തതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ഈയൊരു പാനീയം തന്നെ കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കിട്ടേണ്ട പല തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമുക്ക് മാറുന്നത്.

അതിനാൽ ഇതിന്റെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെയായി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഫലമാണ് ചെയ്ത കഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.