ആന ചെവി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം അതും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്

അത് രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു ജന്മം വൈകല്യമാണ് ആനച്ചിൽ വെളിയിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെവികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗികമായോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല

   

കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർന്നുവരുന്ന ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ വലിയ വെളിയിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെവികൾ ആണെങ്കിൽ അവൻ വളരെയധികം മാനസികമായി തളർത്തുന്ന രീതി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ കുറ്റമാണ്.

അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ആന ചെവിയുണ്ട്. പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു സർജറിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഫേഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹായം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഭീകരമായ സർജറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഉള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന് അല്ല.

വളരെ നിസാരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ലോക്കൽ തരിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സർജറിയാണ് ഓട്ടോപ് എന്ന് പറയുന്നത്. തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയേറിയ സ്കിന്നിലോട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.