എത്ര കൂടിയ കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ലാതാകും ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

എല്ലാവർക്കും കൊളസ്ട്രോള് കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണ് കൂടുകയും കുറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ അധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ആകാം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയേണ്ടത്.

   

കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള രണ്ടുതരം കൊളസ്ട്രോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച്ഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളും എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാൽ എൽഡിഎൽ കൂടുകയോ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടാകാം .

കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമുക്ക് ചീത്ത ഉണ്ടാകുന്നത് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളും സമമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയത് കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് .

സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുകയും അതുപോലെതന്നെ ഇവർ തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.