ഇവർ മൂന്നു പേരും ഒരുമിച്ച് എത്തുമോ… എന്നാൽ സംഭവിച്ചേക്കും…