എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ… തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 72 മാസം..!!