ഈട് ഇല്ലാതെ ഇനി വായ്പ ലഭിക്കും… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക