ഈ ശ്രം കാർഡിനായി ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യം…