ദൃശ്യ ത്രി ക്ലൈമാക്സ് കയ്യിലുണ്ട്… സൂചന നൽകി ചിത്തു ജോസഫ്…