മമ്മൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു… ദൃശ്യം ടു പോലെ പുഴു ഹിറ്റ്‌ ആയേക്കും