1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇനി ബിപിഎൽ കാർഡ് ലഭിക്കും… സുവർണ്ണാവസരം…