ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയുമായി ദുൽഖർ രാജീവ് രവിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു…